A Tour of Denma-chō Prison & Execution Ground

Let’s take a video tour around one of Edo’s execution grounds♪ Continue reading A Tour of Denma-chō Prison & Execution Ground